Българска мрежа за технологичен трансфер (БМТТ)

Българска мрежа за технологичен трансфер (БМТТ)

Подпомагане развитието на иновативни предприятия и комерсиализацията на научните изследвания и високите технологии в България.

www.gis-tc.org

office@gis-tc.org
Център за трансфер на технологии при „Софийски университет

Център за трансфер на технологии при „Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Основна цел на ЦТТ е да засили и укрепи сътрудничеството между научно-изследователската общност в Софийски Университет “Св. Климент Охридски” и индустрията като способства за успешен трансфер на знание и технологии между тях.

www.tto.bg

zkarova@tto.uni-sofia.bg
Фондация

Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

С дейността си фондация „ПИК” подпомага работата на политиците, националните и местните власти, на бизнеса и индустриалните асоциации, на неправителствените организации и на представителите на гражданското общество.

www.arcfund.net

office@arcfund.net
Технически университет, София

Технически университет, София

Техническият университет – София поддържа интензивни връзки с повече от 50 висши училища в Европа, Азия, Северна Америка и Африка. Университетът членува в реномирани европейски и световни организации, участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и НАТО.

www.tu-sofia.bg

office_tu@tu-sofia.bg
Технически университет, Габрово

Технически университет, Габрово

Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

www.tugab.bg

info@tugab.bg
Технически университет, Варна

Технически университет, Варна

Технически университет–Варна е държавна образователна институция,която е поела предизвикателството и отговорността да обслужва потребностите на обществото от обучение и развитие в условията на глобални технологични и културни промени.

www.tu-varna.bg

rector@tu-varna.bg
Технически университет, Пловдив

Технически университет, Пловдив

Техническият университет – София, филиал Пловдив има подписани договори за двустранно сътрудничество с 30 университета от 13 страни в рамките на програма „Еразмус”. Сътрудничеството с висши училища и научни институции от Европейския съюз се осъществява на базата на европейските образователни и научноизследователски програми и професионалните мрежи за учени и изследователи. Филиалът е организатор и на международни научни конференции по различни тематични инженерни направления

www.tu-plovdiv.bg

branch@tu-plovdiv.bg
Американски университет в България, Благоевград

Американски университет в България, Благоевград

АУБ следва традиционния американски модел на образование на свободните изкуства, характеризиращ се със съвместно съжителство на студентите в модерен университетски комплекс и с високи критерии за прием. Обучението се провежда на английски език, а международните преподаватели в университета са изтъкнати учени в своята област, с богат преподавателски опит в студентска общност от различни националности, култури и етноси.

www.aubg.bg

admissions@aubg.bg
Нов Български университет, София

Нов Български университет, София

НБУ е български частен университет. Образователната философия на НБУ се основава на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

www.nbu.bg

office@nbu.bg
Софтуерен университет, София

Софтуерен университет, София

Учебният план, по който се провеждат занятията в Софтуерния университет, се състои от няколко нива – едно подготвително ниво за приемния изпит (2 месеца) и 6 нива обучение по програмиране, технологии и разработка на софтуер (всяко по 4 месеца). Предоставя се възможност за получаване на университетска диплома за висше образование от един от нашите университети-партньори след допълнително обучение при тях с продължителност 1 или 2 години.

www.softuni.bg

info@softuni.bg
LAUNCHub

LAUNCHub

LAUNCHub (Launch hub) e Seed & Acceleration фонд, подкрепен с менторска програма, който инвестира общо 9 милиона EUR в стартиращи компании, предимно от сектора на информационните и комуникационни технологии, от България и региона.

bg.launchub.com

info@launchub.com
Eleven Accelerator Venture Fund

Eleven Accelerator Venture Fund

Eleven е фонд за рискови инвестиции на стойност 12 милиона евро, който осигурява финансиране на стартиращи бизнеси чрез поетапен подход. Започваме с малки експерименти, филтрираме провалите и инвестираме в успехи. Фокусирани сме върху иновативни идеи.

eleven.bg

dilyan@eleven.bg
Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network помага на малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския пазар. Мрежата работи чрез 600 местни бизнес организации в над 50 страни от ЕС и извън него. Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги

www.enterprise-europe-network.bg

office@enterprise-europe-network.bg
Steinbeis, Germany

Steinbeis, Germany

Steinbeis today spans a worldwide network dedicated to the transfer of knowledge and technology. Our founding father also lent us his name: Ferdinand von Steinbeis, establishing the Steinbeis Foundation back in the 19th century. It was his commitment to economic development that attracted the rewards of industry, which in turn went into creating the first Steinbeis Foundation in 1868. Its aim: to foster the vocational training of young people.

http://www.steinbeis.de

stw@stw.de

"Информационно обслужване" АД

Информационно обслужване АД e водеща технологична компания и системен интегратор с изградени традиции, доказана устойчивост и бизнес етика. Чрез широката си клонова мрежа в 27 областни града, компанията създава, внедрява и развива собствени продукти и услуги. С над 300 високо-квалифицирани софтуерни инженери и комуникационни специалисти, работещи в Информационно Обслужване АД компанията покрива целия жизнен цикъл и спектър на ИКТ и има възможността да се фокусира върху изграждането на модерни и ефектни решения за държавната администрация и бизнеса.

http://www.is-bg.net/

p.yancheva@is-bg.net
Watify

Watify

Насърчаване на дигиталното предприемачество, менторинг и изграждане на е-еко системи

http://ec.europa.eu/enterprise/dem/watify

bait@bait.bg
Фондация SOS Предприемачи

Фондация SOS Предприемачи

Фондация SOS Предприемачи е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, учредена за осъществяване на общественополезна дейност, насочена към развитие и утвърждаване на гражданското общество.

http://sos-predpriemachi.com/

info@sos-predpriemachi.com
ESKILLS FOR JOBS 2015-2016

ESKILLS FOR JOBS 2015-2016

Кампанията е-Умения за работа насърчава гражданите да развиват дигиталните си умения и да достъпват днешния пазар на труда. Кампанията е стартирана под инициативата „Коалиция за дигитални професии“ на Европейската комисия – мултистейкхолдерно партньорство, което засяга недостига на е-Умения сред европейците и цели да насърчи хората да се възползват напълно от потенциалните работни възможности, свързани с ИКТ.

http://idg.bg/eskills2015-2016

http://idg.bg/eskills2015-2016
Българската асоциация по информационни технологии
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Заедно с колективните си членове БАИТ представлява интересите на над 215 фирми в своята област. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационни технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги.

ОТТ-ИКТ, БАИТ

 София 1040, България
бул. "Драган Цанков" №36
Интерпред, офис 339Б

 +359 2 946 1513
 +359 2 946 1451

 office@tto-bait.bg

 www.tto-bait.bg
 Поверителност

Сподели в социалните мрежи

Този документ е създаден по проект № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация по информационни технологии и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Copyright © 2014 БАЙТ / Всички права запазени.