ОТТ в областта на ИКТ, БАИТ

Националният офис за технологичен трансфер в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е основан да улесни процеса на трансфер на технологии между научноизследователската дейност и потребителите на иновации в практиката, чрез насърчаване на комуникацията между предприемачи, компании в ИКТ сектора в страната и изследователите, предлагащи иновации от страна на висшите училища, научни организации и други.

Основната мисия на офиса е да подпомага сътрудничеството между двете страни чрез определяне на технологичните потребности от иновации в предприятията, предлагане на подходящи изследователски решения за внедряване в практиката и съдействие на учените в процеса на комерсиализация на готови иновационни предложения.

Дейността на офиса е концентрирана върху извършването на технологичния трансфер между разработчик на научно-технологичния продукт (научноизследователски организации) и получател (основно МСП, които имат нужда както от внедряване на нови конкурентни продукти и от решаване на конкретни проблеми, възникнали в процеса на тяхната производствена дейност).

Българската асоциация по информационни технологии
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Заедно с колективните си членове БАИТ представлява интересите на над 215 фирми в своята област. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационни технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги.

ОТТ-ИКТ, БАИТ

 София 1040, България
бул. "Драган Цанков" №36
Интерпред, офис 339Б

 +359 2 946 1513
 +359 2 946 1451

 office@tto-bait.bg

 www.tto-bait.bg
 Поверителност

Сподели в социалните мрежи

Този документ е създаден по проект № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация по информационни технологии и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Copyright © 2014 БАЙТ / Всички права запазени.